Technik diagnostik zdravotnické termografie - kategorie I.

Odborní garanti

 • prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., NTC ZČU
 • Mgr. Stanislava Reichertová, FZS ZČU

Nejbližší termíny

další termíny

Na co Vás školení připraví?

Cílem kurzu je odborně připravit účastníky na výkon práce technik diagnostik zdravotnické termografie, tj. měření potenciálně nakažených osob pomocí termokamer zejména v místech se zvýšeným výskytem osob jako jsou nemocnice, firmy, úřady, školy nebo obchody.

Osoby, klasifikované pro kategorii I, jsou kvalifikované pro provádění infračervených termografických měření v souladu s ustavenými a uznávanými postupy. Pracovníci klasifikovaní pro kategorii I. musí být schopni:

 1. používat stanovenou termografickou měřicí techniku;
 2. nastavovat a ovládat termografickou techniku pro bezpečné zhotovení (pořízení) souborů termografických dat;
 3. zjišťovat, předcházet, minimalizovat a kontrolovat špatná zaznamenaná data a zdroje chyb;
 4. provádět základní úkony pro získání a kvantitativní vyhodnocení termogramů (měřicí systém, nastavování emisivity, rozsah a nastavení stupnice, nastavení parametrů procesu měření, atd.;
 5. provádět základní detekci potenciálně nakažených osob, zhodnocení celkové stavu závažnosti v souladu s ustavenými instrukcemi;
 6. organizovat proces měření osob a osobní kontakt s rizikovým klientem v souladu s identifikovanými zdravotními riziky;
 7. ovládat manipulaci a správné použití OOPP;

Rozsah školení

 • Školení v rozsahu 26 h je plánováno do tří dnů.

Další informace

 • Školení se uskuteční v prostorách ZČU v Plzni - detaily budou upřesněny e-mailem.
 • Ubytování není součástí školení a každý účastník si ho zajišťuje individuálně.
 • V ceně školení je oběd. K dispozici během školení budou nápoje (voda, káva, čaj) a drobné občerstvení.

Obsah školení

 • Termografická technika (typy a princip funkčnosti IR kamer; konstrukční uspořádání IR kamery; funkce IR kamery; připravenost a použití IR kamery; kalibrace; systémy termografického monitoringu lidí ve světě, jejich přednosti, nedostatky)
 • Vyhodnocení termogramů (připojení kamery, otevření nahrávky; nastavení zobrazení; teplotní analýzy; export dat; změny parametrů měření; možnosti snímání osob - osoba v klidu, v pohybu, více osob najednou vs. osamocená osoba)
 • Kvantitativní termografie (vliv parametrů termokamery, vliv emisivity měřeného povrchu, vliv odrazu tepelného záření, vliv propustnosti prostředí mezi kamerou a měřeným povrchem)
 • Měření teploty osob termokamerou (simulace různých situací, kdy je člověk ohřátý nebo ochlazený, s brýlemi, s rouškou, apod.; simulace různých situací dle umístění kamery, pohybu lidí, požadavků na diagnostiku; simulace vlivů různého technického vybavení, jako rozlišení, stabilita, citlivost, přesnost; nácvik praktické části zkoušky)
 • Termoregulace (anatomie lidského těla, fyziologie a patologie termoregulace, příčiny změny tělesné teploty, projevy změny tělesné teploty, diagnostika/způsoby měření tělesné teploty, zhodnocení celkového stavu klienta, zásady správného kontaktu s rizikovým klientem)
 • Použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) (druhy OOPP a jejich význam, zásady použití OOPP, praktický nácvik použití a odkládání OOPP, základní zásady a pojmy hygienicko-epidemiologického režimu, péče o prostředí a pomůcky)
 • První pomoc (první pomoc při možných krizových situacích, zásady komunikace s ZZS, praktický nácvik první pomoci)

Pro koho je školení určeno?

 • Pracovníci provádějící diagnostiku teploty a zdravotního stavu osob pomocí termografických kamer

Způsob ukončení školení

 • Osvědčení o absolvování předepsané teoretické výuky a praktickém výcviku

Odborní garanti

Prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Garant termografické části má dlouholeté zkušenosti v oblasti kvantitativní termografie jak po stránce výzkumu a vývoje tak po stránce výuky. Na ZČU působí od roku 2000. Milan Honner byl také hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem zodpovědným za vedení šesti projektů aplikovaného výzkumu zaměřených na výzkum a aplikace termodiagnostických metod ve výzvách MPO a TAČR a řešitelem řady projektů spolupráce s průmyslovými subjekty formou smluvního výzkumu (Škoda Auto, Continental, Kiekert).

V oblasti pedagogické se Milan Honner v roce 2006 habilitoval na Katedře fyziky FAV s prací Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií v oboru Aplikovaná fyzika. V současnosti je garantem doktorského předmětu Kvantitativní termografie technologických procesů a magisterského předmětu Měření ve fyzikálních technologiích. Jako školitel vedl 23 disertačních a diplomových prací zaměřených na výzkum a aplikace termografie. Milan Honner je držitelem certifikátu Technik diagnostik - termografie LEVEL III, je členem zkušebních komisí pro certifikaci personálu v oblasti termografie, člen TNK11 a TNK80. Je odborný garant schváleného školicího pracoviště ATD ČR, z.s. pro oblast termodiagnostiky na ZČU v Plzni.

Mgr. Stanislava Reichertová

Garantka zdravotnické části má dlouholeté zkušenosti z oblasti intenzivní medicíny a specializace v oboru: Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Management v ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, a Mentor v ošetřovatelství.

Pedagogicky působí zejména u studijního oboru zdravotnický záchranář, ale má bohaté zkušenosti s výukou první pomoci jak v rámci ZČU tak laické veřejnosti. Zaměřuje se na simulační výuky, výsledky své práce prezentovala opakovaně na odborných konferencích a ve sbornících konferencí. V letech 2016 – 2019 spolupracovala na mezinárodním projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Termíny školení