Technik diagnostik termografie - kategorie I.

Odborný garant

 • prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., NTC ZČU

Nejbližší termíny

Na co Vás školení připraví?

Cílem kurzu je připravit účastníky na úspěšné složení certifikační zkoušky dle požadavkového listu na uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie - kvalifikační kategorie I (ACM DTO CZ).

Osoby, klasifikované pro kategorii I, jsou kvalifikované pro provádění infračervených termografických měření v souladu s ustavenými a uznávanými postupy. Pracovníci klasifikovaní pro kategorii I. musí být schopni:

 1. používat stanovenou termografickou měřicí techniku;
 2. nastavovat a ovládat termografickou techniku pro bezpečné zhotovení (pořízení) souborů termografických dat;
 3. zjišťovat, předcházet, minimalizovat a kontrolovat špatná zaznamenaná data a zdroje chyb;
 4. provádět základní detekci závady, hodnocení závažnosti a stanovit diagnózu v souladu s ustavenými instrukcemi;
 5. provádět základní úkony pro získání a vyhodnocení obrazu (měřicí systém, nastavování emisivity, rozsah a nastavení stupnice atd.);
 6. udržovat databázi výsledků a trendů;
 7. ověřovat kalibraci termografických měřicích systémů;
 8. vyhodnocovat a zpracovávat (zprávy) s výsledky měření (zkoušek) a upozorňovat na nejzávažnější zjištěné skutečnosti;

Rozsah školení

 • Školení v rozsahu 32 h je plánováno do čtyř dnů

Obsah školení

 • Úvod (0,5h)
 • Principy infračervené termografie (6h)
 • Technika a pořizování dat (5h)
 • Zhotovování obrazu (6h)
 • Základní aplikace (4,5h)
 • Diagnostika a prognostika (1h)
 • Aplikace na monitorování stavu (4h)
 • Tvorba zpráv a dokumentace (1h)
 • Tvorba programu monitorování stavu (0,5h)
 • Zavádění programu monitorování stavu (1h)
 • Vedení programu monitorování stavu (0,5h)
 • Zkouška po výcviku (2h)

Pro koho je školení určeno?

 • Pracovníci provádějící termodiagnostiku strojů a zařízení

Způsob ukončení školení

 • Osvědčení o absolvování odborného kurzu k získání certifikátu odborné způsobilosti pracovníka dle ČSN ISO 18436-7 vydané ATD ČR

Certifikační zkouška

 • Certifikační zkoušku TECHNIK DIAGNOSTIK - TERMOGRAFIE (I) organizuje DTO CZ s.r.o.
 • Termín: cca 1 týden po školení, bude upřesněno DTO
 • Místo: NTC ZČU, Teslova 11, Plzeň 301 00
 • Požadavky a více informací ke zkoušce naleznete na stránkách DTO CZ.
 • Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Kašoková (g.kasokova@dtocz.cz)

Školitel

Prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Školitel má dlouholeté zkušenosti v oblasti kvantitativní termografie jak po stránce výzkumu a vývoje tak po stránce výuky. Na ZČU působí od roku 2000. Milan Honner byl také hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem zodpovědným za vedení šesti projektů aplikovaného výzkumu zaměřených na výzkum a aplikace termodiagnostických metod ve výzvách MPO a TAČR a řešitelem řady projektů spolupráce s průmyslovými subjekty formou smluvního výzkumu (Škoda Auto, Continental, Kiekert).

V oblasti pedagogické se Milan Honner v roce 2006 habilitoval na Katedře fyziky FAV s prací Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií v oboru Aplikovaná fyzika. V současnosti je garantem doktorského předmětu Kvantitativní termografie technologických procesů a magisterského předmětu Měření ve fyzikálních technologiích. Jako školitel vedl 23 disertačních a diplomových prací zaměřených na výzkum a aplikace termografie. Milan Honner je držitelem certifikátu Technik diagnostik - termografie LEVEL III, je členem zkušebních komisí pro certifikaci personálu v oblasti termografie, člen TNK11 a TNK80. Je odborný garant schváleného školicího pracoviště ATD ČR, z.s. pro oblast termodiagnostiky na ZČU v Plzni.

Termíny školení